INVITATIE DE PARTICIPARE - servicii hrana grup tinta – COD CPV 55520000-1

1. ASOCIATIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, in calitate de achizitor, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, Bl. C, et.2, sector

3, Bucuresti, Romania, organizeaza procedura competitiva, potrivit prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, in vederea achizitionarii de servicii hrana grup tinta – COD CPV 55520000-1.
2. Sursa de finantare Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de munca pentru toti; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
3. Numarul de identificare al contractului: COD SMIS 104118
Titlul proiectului: „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate"
4. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Achizitia de servicii hrana grup tinta. Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini, care pot fi descarcate gratuit dupa site-ul: www.fonduri-ue/.ro Sectiunea – Achizitii Beneficiari Privati.
5. Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
7. Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului
8. Valabilitatea ofertei: minim 30 zile de la data deschiderii ofertelor
9. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: "cel mai bun raport calitate-preţ", în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise in documentaţia pentru ofertanţi (specificaţiile tehnice).
10. Alte informaţii privind această achiziţie precum si specificatiile tehnice complete pot fi obţinute gratuit pe www.fonduri-ue.ro – Sectiunea Achizitii Beneficiari Privati.
11. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul Asociatiei PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila din Str. Turturelelor nr. 11A, Bl. C, et.2, sector 3, Bucuresti, Romania, cu precizarea datelor de identificare a solicitantului, până cel mai târziu la data de 15.10.2018, orele 14:00.
12. Data de publicare a anuntului: 02.10.2018